Thông tin sở hữu 

Công ty TNHH RAINBOW GLORY VN

– Tên đơn vị/cá nhân: VƯƠNG HOÀNG THẢO LINH

– Mã số thuế: 0123456789

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0123456789

– Quyết định thành lập: ngày 08 tháng 02 năm 2022  

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng đăng ký kinh doanh)

Website: rainbowgloryvn.com

Hotline: 089 977 0802

Email: rainbowgloryvn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/rainbowglory/

Instagram: https://www.instagram.com/rainbowglory/